Salgsbetingelser

1 INNLEDNING

Disse salgsbetingelsene gjelder for deg som er privatperson (forbruker) og som kjøper bil fra oss på wundercar.no


Wundercar forbeholder seg retten til å endre/oppdatere salgsbetingelsene slik at det er de til enhver tid oppdaterte betingelser som gjelder.

 

2 AVTALEN

Avtalen mellom deg og oss består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt på wundercar.no og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene som er gitt, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran. Opplysninger gitt i disse salgsbetingelsene går ved motstrid foran opplysninger angitt på wundercar.no.


Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante ufravikelige lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

3 PARTENE

Selger er Wundercar AS, org. nr. 928 892 255, Sandakerveien 64, 0484 Oslo,  og betegnes i det følgende som Wundercar.


Kjøper er den personen som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.


Hvis kjøper er under 18 år, må kjøper ha foresattes samtykke for å kunne gjøre en bestilling hos Wundercar.

 

4 BRUKT VARE / “SOM DEN ER”

Bilene som selges på wundercar.no er bruktbiler og selges “som de er” (“as is”), jf. forbrukerkjøpsloven § 17.

 

5 PRIS OG BETALING

Ved bestilling gjelder de prisene som er angitt på wundercar.no på bestillingstidspunktet. Den oppgitte prisen inkluderer alle avgifter, herunder omregistreringsavgift. Prisen inkluderer også hjemlevering og service på nærmere vilkår, se punk 8 og 14 nedenfor. Eventuelle andre kostnader som kan komme i tillegg spesifiseres på wundercar.no i forbindelse med den respektive bil.


Kjøper må betale for bilen (og for eventuell frakt utover 100 km) innen 3 dager fra avtalesignering, med mindre annet avtales. Wundercar tilbyr betaling gjennom faktura og/eller finansiering gjennom SpareBank 1 Finans Østlandet AS, se nærmere informasjon om finansiering av bilen på wundercar.no.
Kjøper må betale for bilen gjennom en av de betalingsløsninger Wundercar tilbyr.

 

6 BESTILLINGSPROSESS OG AVTALEINNGÅELSE

Kjøper legger inn bestilling på bilen gjennom wundercar.no. Etter at kjøper har gjennomført bestillingen, vil kjøper motta en bestillingsbekreftelse fra Wundercar. Kjøper vil deretter motta en e-post og/eller SMS med link til kjøpsavtale. Kjøpsavtalen skal signeres elektronisk med BankID av kjøper. Kjøpet er gjennomført og avtale er bindende inngått når både Wundercar og kjøper har signert kjøpsavtalen. Etter at kjøpsavtalen er signert, vil Wundercar sende kjøper faktura for kjøpesummen (og for eventuell frakt utover 100 km) som må betales i sin helhet innen 3 dager, med mindre annet er avtalt skriftlig.


Kjøpsavtalen er ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil på wundercar.no /i bestillingsløsningen i nettbutikken, i kjøpsavtalen eller i kjøpers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

7 SALGSMELDING OG OMREGISTRERING

Wundercar vil senest innen 3 virkedager etter at kjøper har betalt hele kjøpesummen (og eventuell frakt utover 100 km) sende inn elektronisk salgsmelding til Statens vegvesen som omgående må godkjennes av kjøper. Wundercar vil straks etter at salgsmeldingen er godkjent av kjøper omregistrere bilen.


Kjøper plikter å gi Wundercar alle opplysninger om kjøper og foreta alle handlinger som er nødvendige for at Wundercar skal kunne sende inn salgsmeldingen og omregistrere bilen, blant annet må kjøper sørge for å tegne lovpålagt ansvarsforsikring og opplyse Wundercar om hvilket forsikringsselskap kjøper har tegnet forsikring hos.


Bilen blir ikke levert til kjøper før kjøpesummen (og eventuell frakt utover 100 km) er betalt i sin helhet og bilen har blitt omregistrert. Dersom forsinket omregistrering av bilen skyldes forhold på kjøpers side er Wundercar uten ansvar. Dersom kjøper innen en rimelig frist satt av Wundercar ikke har tatt alle nødvendige tiltak for at bilen gyldig kan omregistreres på kjøper, kan Wundercar heve kjøpet.

 

8 LEVERING OG RISIKOOVERGANG

Kjøper kan velge å hente bilen på Wundercars depot i Oslo, i Økernveien 115, eller få bilen levert hjem. Hjemlevering er inkludert i prisen dersom leveringsstedet er inntil 100 km fra Wundercars depot i Oslo. Dersom leveringsstedet er over 100 km fra Wundercars depot i Oslo må kjøper betale for frakt (utover 100 km) etter nærmere avtale med Wundercar.


Estimert leveringstid er 5-10 dager med mindre annet er avtalt.


Kjøper må skriftlig bekrefte overtakelse av bilen gjennom sin signatur på overtakelsesskjema eller på en slik annen måte som Wundercar aksepterer. Bilen anses levert når kjøper har overtatt bilen og skriftlig bekreftet overtakelsen i henhold til forannevnte.


På leveringstidspunktet går ansvaret og risikoen for bilen over fra Wundercar til kjøper.


Hvis kjøper ikke tar imot bilen, har Wundercar rett til å frakte bilen tilbake sitt depot i Oslo og belaste kjøper for returkostnaden.

 

9 ÅPENT KJØP/ANGRERETT

Kjøper har åpent kjøp som gir kjøperen rett til å angre kjøpet av bilen i henhold til angrerettloven.


Angrerettskjema vil bli sendt til kjøper sammen med kjøpsavtalen, men skjemaet finnes også her.


Kjøper må gi Wundercar melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at risikoen for bilen er gått over fra Wundercar til kjøper, jfr. punkt 8.


Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er utøvd før fristens utløp og meldingen bør derfor skje skriftlig (bruk av angrerettskjemaet, per e-post eller brev). Angrerettskjema kan sendes til  eller til selskapets postadresse Wundercar AS, Sandakerveien 64, 0484 Oslo.


Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Wundercar ikke senest ved avtaleinngåelsen  opplyser om at det foreligger angrerett og gir kjøper standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger Wundercar for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøper mottok opplysningene.


Ved bruk av angreretten må bilen leveres tilbake til Wundercar uten unødig opphold og senest 14 dager etter meldingen om bruk av angreretten ble sendt til Wundercar. Kjøper skal dekke de direkte kostnadene ved å returnere bilen.
Kjøper kan teste bilen på en forsvarlig måte for å fastslå bilens egenskaper og funksjoner, uten at angreretten faller bort. For at kjøper skal ha rett til full tilbakebetaling av kjøpesummen ved utøvelse av angrerett må kjøper ikke håndtere bilen på annen måte enn det som er nødvendig for å fastslå bilens egenskaper og funksjon. Dette innebærer blant annet at kjøper ikke kan kjøre bilen mer enn 250 km. Dersom kjøper overskrider 250 km, frafaller angreretten. Dersom test av bilen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøper bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på bilen.

Wundercar skal tilbakebetale (etter eventuelle fradrag som angitt over) kjøpesummen til kjøper uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Wundercar fikk melding om kjøpers beslutning om å benytte angreretten og forutsatt at Wundercar har mottatt bilen fra kjøper, eller til kjøper har lagt frem tilfredsstillende dokumentasjon på at bilen er sendt til Wundercar.

 

10 FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING

Dersom Wundercar ikke leverer bilen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Wundercar.

 

11 MANGEL VED VAREN OG REKLAMASJONSFRIST

Hvis det foreligger en mangel ved bilen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Wundercar melding om at kjøperen vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok bilen. Dersom bilen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.


Dersom bilen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Wundercar.


Reklamasjon til Wundercar bør skje skriftlig til .

 

12 KJØPERS MISLIGHOLD

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller sine plikter etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Wundercar eller forhold på Wundercars side, kan Wundercar i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde bilen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøper. Wundercar vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

13 FABRIKKGARANTI

Wundercar gir ingen garantier til kjøper utover det som følger forbrukerkjøpslovens regler om varens egenskaper og mangler. Wundercar gjør imidlertid oppmerksom på at flere av bilene som selges gjennom wundercar.no er av en slik alder og i en slik forfatning at garanti gitt av bilimportør eller produsent fortsatt vil kunne gjelde helt eller delvis.
Wundercar har ikke ansvar for innholdet, omfanget, varigheten eller gyldigheten av de garantier som gis av en bilimportør eller produsent.

 

14 SERVICEAVTALE

For visse biler tilbyr Wundercar serviceavtale på 12 måneder fra overtakelsesdatoen gjennom Wundercars samarbeidspartner Snapdrive. Serviceavtalen er inkludert i kjøpesummen.


Kjøper har ikke krav på serviceavtale dersom bilen har kjørt mer enn 15 000 km på overtakelsesdatoen. Dersom bilen har kjørt under 15 000 km på overtakelsesdatoen, vil retten til serviceavtale bortfalle før det har gått 12 måneder dersom, og på det tidspunkt, bilen har kjørt mer enn 15 000 km. Service dekker ikke slitedeler; det vil si deler som blir byttet ved behov og ikke inngår i en intervallservice. For eksempel bremser, forstillingsdeler, fôringer, vindusviskere og
pærer. 
Serviceavtale med Snapdrive er ikke inkludert i kjøpesummen dersom bilen allerede har en serviceavtale med leverandør/produsent med en varighet utover 12 måneder fra leveringsdatoen. Opplysninger om slik eksisterende serviceavtale vil fremgå av kjøpsavtalen.

 

15 PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger om kjøper er Wundercar. Med mindre kjøper samtykker til noe annet, kan Wundercar, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Wundercar skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Wundercar skal få gjennomført avtalen med kjøper, eller i lovbestemte tilfelle. For Wundercar's personvernerklæring, se her.

 

16 KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til Wundercar innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.


Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis kjøper ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis kjøper er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Nesten ny bruktbil
NAF-test og service historikk
12 måneder service inkludert
Bil helt hjem
14 dager åpent kjøp
  • Nesten ny bruktbil
  • NAF-test og service historikk
  • 12 måneder service inkludert
  • Bil helt hjem
  • 14 dager åpent kjøp